Geassocieerd onderzoek

Promotieonderzoek naar de Jodenvervolging tussen 1940 en 1945 vanuit lokaal perspectief: de grote steden in de provincie Noord-Brabant. Uitgangspunt is een reconstructie van het deportatieverloop.

Joodse onderduikers in Noord-Brabant

Onderzoeker: drs. Ruud Weissmann RA
Looptijd: 2008-
Beoogde publicatie: dissertatie
Begeleiders: Prof. dr. Hans Blom en Prof. dr. Peter Romijn

Meer informatie:

Uit voorstudie blijkt dat er behoorlijke verschillen zijn in de overlevingspercentages van Joden uit de grote steden van Noord-Brabant. Het feitelijke verloop van de vervolging in deze Brabantse steden is te reconstrueren door gegevens uit bronmateriaal en diverse registratiesystemen naast elkaar te leggen.

Een accountant in de controlefunctie toetst de juistheid en volledigheid van cijfers per peildatum onder meer aan gebeurtenissen en de daarbij behorende registraties uit een periode ná die peildatum. Centraal staan verder de gebeurtenissen en ontwikkelingen tussen beide peildata. Onderlinge verbanden tussen diverse registratiesystemen worden als controlemiddel gebruikt. Kritische processen worden onderkend en in samenhang geanalyseerd. Ook de totstandkoming van gegevens-verzamelingen wordt op betrouwbaarheid beoordeeld.

Kan een analyse van het werkelijke deportatieverloop de lokale verschillen in overlevingspercentages verklaren? Het regionale onderzoek zal zich toespitsen op de volgende vragen: waren organisatie en uitvoering van de deportaties in Noord-Brabant anders dan in Amsterdam? Waren er tussen de gemeenten en politie verschillen in het uitvoeren van de anti-joodse maatregelen? Zijn er verschillen in politieopsporingsactiviteiten en arrestaties? Voor welke keuzeproblematiek stond een gezin? Hoe reageerde in de zuidelijke steden de plaatselijke afdelingen van de Joodse Raad op de voorschriften: gelijk of verschillend? Had - achteraf gezien - het direct onderduiken een hogere overlevingskans dan onderduiken op een later tijdstip? En speelde het verkrijgen van een vrijstelling of Sperre daarin een rol?