Voor deze reeks heeft het NIOD samengewerkt met de volgende instanties en organisaties:

VU University Amsterdam – Faculty of Law

Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. Het onderzoek dat gedaan wordt aan de faculteit rechten van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft voornamelijk te maken met de functie van recht in de maatschappij en de relevantie van het recht. Ook rechtsfilosofie is daarom erg belangrijk.

Center for International Criminal Justice

Het Center for International Criminal Justice (CICJ) verricht interdisciplinair onderzoek naar de internationale misdrijven genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en andere grove mensenrechtenschendingen. CICJ verzorgt de masteropleiding International Crimes and Criminology en postacademisch onderwijs en brengt onderzoekers en studenten met een (internationaal) strafrechtelijke en criminologische achtergrond samen. 

ProDemos House for Democracy and the Rule of Law

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.

Humanity House

Het Humanity House biedt in haar museum de ervaring hoe het is om een ramp of conflict mee te maken en brengt via tijdelijke tentoonstellingen aanverwante thema’s voor het voetlicht. Het Humanity House biedt ook een platform, een ontmoetingsplek voor mensen, organisaties en instanties die zich bezighouden met humanitaire thema’s. Ten slotte brengt het educatieprogramma wereldproblemen dichterbij kinderen en jong volwassenen.

La Benevolencija

Radio La Benevolencija Humanitarian Tools Foundation (La Benevolencija) is een Nederlandse NGO die groepen en personen die het doelwit zijn van haatdragende taal en acties een stem geeft. De organisatie ontwikkelt radiosoaps en organiseert discussies en educatieve programma’s - in combinatie met fundamentele activiteiten die burgers in kwetsbare situaties voorziet van kennis waarmee zij manipulatie tot geweld kunnen herkennen en zich hiertegen kunnen verzetten. Ook leren zij hoe trauma’s verwerkt kunnen worden en moedigt La Benevolencija ze aan om actie te ondernemen tegen de aanzet tot en het geweld zelf.

Universiteit van Amsterdam

De UvA is voortgekomen uit het in 1632 opgerichte Atheneum Illustre, en is daarmee de oudste universiteit van Amsterdam. De universiteit huisvest zeven faculteiten waar zowel onderwijs wordt gegeven als onderzoek wordt verricht. Het onderzoek aan de UvA is toepassingsgericht en de onderzoeksprogramma's zijn deels ook multidisciplinair van aard. Ook zijn maatschappelijke vraagstukken belangrijk. De universiteit staat voor een kritisch, onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat, met een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij Amsterdam en de samenleving.